Emil Christian Hansens arkiv

1890-02-11

Afsender

F. C. Jacob

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Jacob anmoder Hansen om en anbefaling til brug i et katalog over gæringsfysiologiske apparater.

Transskription

til Herr Dr. Hansen
Carlsberg
 
                                                            Kjøbenhavn K, den 11. Feb 1890
 
Da jeg fortiden er ifærd med at udgive min Katalog over Apparater til gjærfysiolog Undersøgelser efter Deres Methode tillader jeg mig ærbødigst at forespørge Dem, Hr. Doctor, om De vilde bevise mig den Tjeneste – til Afbenyttelse for min Katalog – at give mig en Udtalelse om min Virksomhed (altsaa en alm. Anbefaling) hvilken jeg troer at kunne faae megen Nytte af, og som jeg vilde være Dem særdeles forbunden for.
 
 
Jeg vilde have været personlig ude paa Carlsberg og hilse paa Dem i den Anledning, men er ikke rigtig rask endnu; derfor henvender jeg mig til Dem herigjennem. Haabende, at De ikke tager min Henvendelse ilde op, er jeg Deres med
[overstreget blyantstilskrift: Svarede [...]relser?] Højagtelse forbundne
                                                                                   F. C. Jacob.
 
[Emil Chr. Hansens kladde til svar:]
Hr. Instrumentm. Jacob har anmodet mig om en offentl. Udtal. om hans Virksomh. Det er mig i den Anledn. en Glæde at kunne bevidne, at Hr. Jacob i et Tidsrum af over 12 Aar har arb. for mig og bestemt til min fuldkomne Tilfredsh. Navnl. har Hr. J. været mig til væsentl. Nytte, naar Talen var om Udarb. af nye Apparater. At Hr. Jacobs Virksomh. overh. i de danske Laborat. har vundet Paaskjønnelse fremgaar deraf, at der ved vor nordiske Udstill. i 1888 Kbhvn. 1888 blev tilkjendt ham den højeste Pris. 

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Skrevet på fortrykt blanket:
Meddelelse
fra F. C. Jacob, Glasblæser.
Gothersgade 30.

Et stempel med opnået sølvmedalje i hvert øvre hjørne
København
Kladde til svar skrevet øverst på s. 2
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Anbefaling, Laboratorieudstyr