Emil Christian Hansens arkiv

1881-09-20

Dokumentindhold

Jacobsen anbefaler Carlsberg Laboratoriums bestyrelse, at Emil Chr. Hansen rejser til Alsace i Frankrig for at studere gæringen af vin i den første måned af vinhøsten. Hansen skal udstyres med et tilstrækkeligt stort stipendium.

Transskription

                                                                       Carlsberg 20 Sepbr 1881
                                                                       CLB ad 17/1881
Til
Bestyrelsen for Carlsberg Laboratoriet
 
                  Det har længe været mit Ønske, at der her paa Laboratoriet kunde blive anstillet grundige Undersøgelser af Viingjæringen og af de derved virksomme naturlige Gjærarter, da en saadan Undersøgelse upaatvivlelig vil kunne yde vigtige Bidrag til Studiet af Ølgjæringen og dens Gjærarter, der sandsynligviis tildeels maae betragtes som Kulturplanter og jeg havde derfor ifjor, efter Samraad med Hr Dr. Hansen, paatænkt at anmode nogle af mine Venner i Frankrig om at sende os omhyggeligt conserverede Drueklaser fra Viinbjerge samt Prøver af gjærende Viinmost i forskjellige Stadier, men dette Forsæt kom ikke til Udførelse paa Grund af andre, presserende Forretninger. – 
                  Det var mig derfor magtpaaliggende ved mit flygtige Besøg i Elsass i Begyndelsen af denne Maaned, at sætte mig i Forbindelse med nogle derværende Viinbjergseiere for at træffe Aftale med dem om Sendinger af Drueklaser og Viinmost i dette Efteraar, hvortil mine Venner ogsaa vare særdeles beredvillige, men jeg mærkede snart at de (ligesom de franske Viindyrkere i Almindelighed) ere pure Empirikere, som havde Vanskelighed ved at forstaae mine Instructioner og at det derfor var klogest at følge det Raad, de gav, at sende en kyndig Naturforsker derover i Viinhøstens Tid for paa Stedet
 
 
at undersøge Druerne og iagttage Viingjæringens Begyndelse og Udvikling i de første Uger, samt for at lede Afsendelsen af de Prøver, som videre skulde iagttages herhjemme. –
                  Ved min Hjemkomst meddelte jeg Hr Dr Hansen denne min Plan og efter nogen Betænkning gik han ind derpaa, da han med mig var enig i at betragte en Undersøgelse som den ovenfor omtalte som særdeles vigtig for hans Studier og fandt, at han kunde ordne sine andre Arbeider saaledes at han uden Skade for disse kunde anvende en Maanedstid til den foreslaaede Reise. –
                  Denne Tid er rigtignok temmelig knap, men efter de Oplysninger jeg modtog i Elsass, antager jeg dog, at den kan være nogenlunde tilstrækkelig og jeg tillader mig derfor at indstille at Bestyrelsen tilstaaer Hr Dr. Hansen Permission og Stipendium til en Reise i det nævnte Øiemed paa 4 à 6 Uger. –
                  De Viindyrkere jeg kjender boe i Elsass i Nærheden af Strasbourg hvor Dr. Hansen hos nogle af mine Venner blandt Bryggerne vil kunne faae adskillige af de fornødne Apparater men han vil ogsaa af dem kunne blive introduceret hos Viindyrkere andre Steder, dersom dette findes hensigtsmæssigt. Hans Stipendium burde derfor gjøres saa rundeligt at han kan foretage forskjellige Excursioner for i den korte Tid at see og lære saa meget som muligt.
                  Viinhøsten antog man vilde begynde medio October, men jeg skal itide skaffe paalidelig Oplysning om Tidspunctet, da han maa være tilstede derovre.
                                                                       Ærbødigst
                                                                       J. C. Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Emil Chr. Hansen
Carlsberg Arkiv, æske 000064669
Alsace, Emil Chr. Hansen, Frankrig, Vingæring, Vinhøst