Emil Christian Hansens arkiv

1888-03-09

Dokumentindhold

Barfoed meddeler Hansen bestyrelsens beslutning om ikke at trykke afdøde assistent Knudsens afhandlinger i ”Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet”.

Transskription

Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse,
                          9. Marts 1888.
 
                          Jeg undlader ikke herved at underrette Dem om, at Bestyrelsen, efter at have modtaget Deres Erklæring af 18.f.M. om afdøde Assistent Knudsens Afhandlinger, har vedtaget, at disse ikke kunne blive optagne i ”Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet” i den Skikkelse, hvori de nu foreligge, og at den Afdødes Fader, Hr. Captain Knudsen, derfor er bleven gjort bekjendt saavel med denne Beslutning som med Deres Tilbud om: ”efter bedste Evne at ville uddrage af disse Arbeider, hvad der kan have Værdi, og give det en saadan Form, at det kan være til Hæder for den Afdødes Minde”, og ligesaa med, at Bestyrelsen har vedtaget, at hans Søns eventuelt omredigerede Afhandlinger ikke vilde blive trykte, uden først at have været ham forelagte, og uden at han havde givet sit skriftlige Samtykke til deres Trykning i deres nye Skikkelse. – Da Hr. Captain Knudsen imidlertid ikke ønsker at modtage dette Tilbud om en Omredaktion af hans Søns Manuskripter, anmoder jeg Dem om, at sende disse tilbage til mig med et paalideligt Bud.
 
                          Ærbødigst
                          C Barfoed
 
Herr Laboratorieforstander Dr.ph. Hansen
                          Gl. Carlsberg. 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Håndskrevet brevhoved
København
Knudsen , L. Knudsen
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Videnskabelige afhandlinger