Emil Christian Hansens arkiv

1889-09-20

Afsender

F. C. Jacob

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Jacob er ked af, at Hansen har udtrykt utilfredshed med hans leveringstider.

Transskription

                                                         Kjøbenhavn, d. 20. Sept. 1889.
 
                          Hrr
                          Laboratorieforst. Dr. phyl. Chr. E. Hansen.
 
Først beder jeg Dem undskylde min Henvendelse til Dem, men Grunden er ogsaa en saadan, at jeg ikke godt kan undlade denne.
                          Det er nemlig kommen mig for Øre at De har yttret Deres Utilfredshed med mig, og blandt andet beklaget Dem over at maatte vente altfor længe paa Effectuerring de hos mig gjørte Bestillinger og Lignende.
                          Det var med dyb Beklagelse Hr. Doctor at jeg hørte dette, thi jeg er mig bevist altid at have bestræbt mig for paa bedste Maade at tilfredsstille Dem, men der kan jo indtreffe Hindringer som man ikke altid er Herre over.
                          Havde disse Udtallelser [sic!] kommen fra anden Side
 
 
vilde jeg ikke tage synderlig Notits deraf, men netop fordi jeg staaer i Taknemmelighedsgjæld for de hvad [under linjen: til Dem] De har altid gjørt for mig, gjør det mig ondt at have misdet [sic!] Deres Tillid.
                          Er dette Tilfældet beder jeg Dem Hr. Doctor angive mig hvorledes jeg atter kan vinde denne, og sige mig uden Skaansel, hvad der har mishaget Dem, saa jeg fremtidig kan rette mig derefter og jeg vilde være Dem meget forbunden herfor.
                          Haabende, at De ikke har taget denne Henvendelse ilde op, er jeg Deres
                          Med megen Højagtelse 
                                                         forbundne
                          
                                                         F. C. Jacob. 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
F.C. Jacobs brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Laboratorieudstyr