Emil Christian Hansens arkiv

1885-03-27

Dokumentindhold

Hansen anmoder Barfoed om udbetaling af det rejsestipendium, han er blevet tildelt til at besøge Pasteur i Paris.
Dernæst informerer han om personaleforhold på Fysiologisk Laboratorium. Kandidaterne Knudsen og Gram omtales.

Transskription

Brev afsendt til Prof. Barfoed (privat) 27/3 85.
 
                          Herv. till. jeg mig at meddele Hr. Prof., at jeg i Løbet af de nærmeste Dage agter at tiltr. min 2 Mdrs. Udenlandsrejse, og jeg beder Dem derfor Hr. Prof. godhedsf. at udfærd. Anvisn. paa det mig i den Anledn. tilst. Stipend.
                          Den ønskede Plan til det nye Laborat. har jeg udarb.; Hr. Kapt. Jn har faaet den for Øjeblikket, men saasnart jeg faar den tilbage, vil den strax blive inds. til Bestyrelsen, og i hvert Fald skal jeg sørge for, at det sker forinden min Afrejse.
[Tilskrift i margenen:] For Meddel. ang. Cand P. takkes.
                          Naar jeg kom. tilbage, vil jeg tage mig den ærb. Frih. at drøfte med Dem et Par Punkter vedrørende det fysiolg. Laborat.
                          Det ene er ang. Hr. Cand. Knudsen[s] Stilling. Medens han var hos mig, udtalte han bestand.(?) at han ønskede agtede, i Praxis [indskudt:] en Fabriksvirksomh., at udnytte den Uddan., han erholdt, og da han i Slutn. af 83 bad mig om for Bestyrelsen at anbefale hans Ønske Ansøgn om at bytte Plads med Hr. Cand. Gram, angav han som Grund, at han meget gjerne ønskede i Løbet af et Aar under Hr. Kjeld. Vejledn. at arb. med studere Kemi for da at forlade Laborat. gaa ud i Praxis. Station[en] i München havde paa den Tid netop(?) henvendt sig til mig om at skaffe den en Assistent, som var opdragen af mig, og jeg tilbød ham den Post, men han afslog at modtage den. Det synes imidlert., som om hans ikke Interesse for Kemien ikke har været alvorligt ment; han har i hvert Fald hele T. siden han forl. fysiolg. Afdel. hovedsagelig beskjæft. sig med lign. Unders. over Mikroorg., som dem jeg har indført paa Carlsb. Laborat., og efterat jeg forleden havde talt lidt med ham om hans fremtid. Planer, fik jeg det Indtryk, at han kunde ønske at fortsætte paa den begyndte
 
 
Vej. Som hans gamle Lærer, der fra Bunden af har oplært ham, kan jeg naturligvis ikke andet end glæde mig, da min Lærergjærn. ogsaa paa den Maade maatte sætte Frugt. Der er neml. fuldt op af Opgaver. Jeg har imidlertid ikke indset andet, end at det vil være Naturligst og Rigtigst, hvis han det virkelig maatte vise sig, at han ønsker at gaa den Vej min foran berørte Formodn. slaar til, at han da vender tilbage til fysiolg Afdeling, hvilket jeg ogsaa i saa Fald maatte ønske. 
                          Da Bestyr. sidst besøgte Laborat. blev der saavel af Hr. Kapt. J. som af den øvrige Bestyr. ikke udtalt nogen ubetinget(?) Ros over Hr. Cand. Gram, og det var tydeligt, at Bestyr. helst havde ønsket, at han ved Nytaarstid havde forl. Laboratoriets Tjeneste. Idet han nu forlader Laborat. dette nu sker, har jeg alligevel ment at jeg kunde kunne give ham en Anbefal.; han har neml. virkelig faaet lært en Del, og Fremg. har der været. Naar mine Bestræbelser for at bringe ham fremad ikke fuldt ud er lykkedes, saa kan til min og hans Undskyldn. tjene, at Forh. her paa Laborat. i flere Retn. har været er vanskelige, og at der navnl. endnu ikke hersker den Aand og Orden, som jeg i andre Laborat. har set at være saa højst frugtbar, og som jeg derfor af al [...] stræber at ind-
 
 
føre i den Afdeling, der er mig betroet.
Skulde der, medens jeg er fravær. være indtræffe noget, som Hr. Prof. kunde ønske at meddele mig skriftligt, vil saavel min Kone som Hr. Assist. Holm strax besørge det til mig.
                          Naar jeg er kom. tilbage og igjen har betragtet Forh. her med friske Øjne, vil jeg som sagt være Hr. Prof. meget takneml., hvis De tillader, at jeg i Deres rige Erfaring søger Raad og Vejledn. 

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
Kladde
København
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Personaleforhold på Laboratoriet