Emil Christian Hansens arkiv

1888-02-10

Dokumentindhold

Barfoed beder Hansen vurdere kvaliteten af to manuskripter efterladt af afdøde assistent Knudsen.

Transskription

10. Februar 1888.
 
[Tilskrift med blyant:] Hvis mit Svar skal meddeles Kapt. Knudsen beder jeg Bestyrelsen om, at det maa ske in extenso.
[Tilskrift:] Herpaa afsendtes Svar 18 Febr. 88.
 
                          Under 3.d.M. har Hr. Laboratorieforstander Kjeldahl indsendt to som Manuskript efterladte Afhandlinger af afdøde Assistent L. Knudsen, nemlig:
  1. en mindre, ikke reenskrevet, 7 Dobbeltblade in 4to, betitlet: ”En ny Fremgangsmaade til Fremstilling af Mikroorganismer”, og: 
  2. en større og reenskrevet, 8 Dobbeltblade in folio, betitlet: Chamberlands Filter, Pasteurs System, nærmest med Hensyn til dets Anvendelse ved Ølbrygningen”,
hvilke den Afdødes Fader, Hr. Captain Knudsen, har overleveret ham med Ønske om, at de maatte blive optagne i ”Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet”.
                          I Henhold til Bestyrelsens forlængst og en Gang for alle tagne Beslutning, at Afhandlinger af Laboratoriets Assistenter i Reglen ikke
 
 
kunne optagne i ”Meddelelserne”, uden først at være godkjendte af den Forstander, under hvem det vedkommende Arbeide er udført, eller som efter det omhandlede Æmnes Beskaffenhed maa ansees for at staae samme nærmest, tillader jeg mig at sende Dem begge disse Afhandlinger med tjenstlig Anmodning om, at De vil meddele Bestyrelsen Deres Erklæring om, hvorvidt De anseer dem for egnede til Optagelse i ”Meddelelserne”.
                          Jeg undlader ikke at tilføie, at Hr. Captain Knudsen har bedet om, at der ikke maa blive foretaget nogen Rettelse eller Omredaktion i Manuskriptet, som det her foreligger.
 
                          Ærbødigst
                          C Barfoed 

Hr. Laboratorieforstander Dr. Hansen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Brevpapir fra Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse
København
To tilskrifter af Emil Chr. Hansen
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Videnskabelige afhandlinger