Emil Christian Hansens arkiv

1879-02-22

Dokumentindhold

Hansens kladde til svar på Jacobsens brev fra foregående dag.

Transskription

                          [Over linjen: Ved at] Da jeg havde læst Deres Brev [over linjen: blev] var [over linjen: gjorde mig] jeg meget bevæget; først beslutt. jeg at udbede mig en Samtale; men efter at jeg atter havde læst det, kom jeg til det Resultat, at jeg bedst kunde vilde være istand til skriftligt at [over linjen: udtale] sige, hvad der ligger mig paa Sinde. Derfor beder jeg Dem om Till. til at sende Dem disse Linier. Herefter vil jeg med fuld Fortrøstn. personl. kom. til Dem, naar der er noget i Veien.
                          Først [over linjen: maa jeg oprigt.] takker jeg Dem af fuldt Hjerte for den store Venligh., som der udtaler sig i Deres Skrivelse; dernæst vil jeg begive mig til et skrift. [...]brev(?)
                          Da jeg kort før Nytaar ifølge med Deres velvil. Meddel. indgav en Ansøgn om den ved Pedersens Bortg. ledige Plads, skete det under den Forventn at jeg vilde faa den. Jeg blev derfor skuffet, da Bestyr. indskrænk. sig til at constit. mig. Heri saa jeg, maaske uden Grund, et Mistillidsvotum; [...] Uro og lidt [...] greb nu mit Sind, navnl. fordi det blev mig sagt, at der i Mødet var blevet stillet Spørgsmaalstegn ved [over linjen: med Hensyn til(?)] m[in](?) alm. videnskabelige Dannelse. Universit. Krav til Theser blev ogsaa den Gang og senere draget meget stærkt frem. [over linjen: og [...]] Hver Gang jeg hørte Ordet Specialist nævnes troede jeg, som sagt maaske uden Grund, at det var ent nedsæt. Benævnelse Navn, hvorunder jeg herefter skulde fare, og at jeg var banlyst fra det gode videnskabel. Selskab. S[...] Uro greb mig, og til Tider Vrede, Trods og hvad deraf følger, naar Helbredet i Virkeligh. kan taale meget, Overvurde. af egne Kræfter og næsten overanstrengt Arb. Paa denne Maade har jeg ikke blot Bogen trykt i Løbet af 4 Uger; men tillige den største Del af minet Bøger Bibliothek gjennemgaaet og derefter opstillet over et halvt hundrede Theses, hvoraf heldigvis dog kun et Udvalg blev indleveret. Naar jeg mente, at Universit. gjorde folk som mig lidt Uret ved ikke at vise Folk som mig lidt Imødekom. saa støttede jeg den Anskuelse derpaa, at jeg altid har følt en ærlig
 
 
videnskabel. Bestræbelse, og at det forekommer mig, at det netop er iblandt de friske Kræfter med Mod og og Selvstændighedsfølelse Iver for selvstænd. Forskn., at der skal søges fine(?) Sønner(?)., iblandt dem, der for Ud[...] Skyld gaae(?) [...] . Desuden var det mig i frisk Minde, at flere af Landets ypperste Lærde ogsaa i deres Tiid gik paa Acord med Examenen og [...] [...] frit selv bestemte deres Bane; jeg skal som Exempler kun(?) nævne Mænd som Chem. Jul. Thomsen, Barfoed, Zoolog. Stp. [Steenstrup] og Schiødte, hvoraf de to første ikke er Studenter, og eiheller have dis Stp. ikke ingen anden Examen end arti[um] og Schiødte ingensomhelst Examen; ingen af disse berømte ansete Mænd have disputeret. Hertil kom., at jeg i […]keligh. i den udvidede Lærerexamen og i Prisafhandl. har leveret Prøver, som af et stort Mindretal af Univers. Prof., hvoribl. den nuvær. Decanus, blev ansete for at kunne veie op med en Magisterconf., hvorfor de indstill. anbefalede migt til Andrag. om Till. til at disputere; en Majoritet, 6 Stem. mod 5, gik imidlertid mod mig, skjøndt jeg ogsaa her indirecte blev anbef. navnl. af Stp. og Johnstr. Till. erholdt jeg altsaa ikke fra Universit.; men først gjen. kngl. Resolution; det vilde have glædet mig meget, om jeg havde kunnet bringe Universit. min Tak derfor, men det lykkedes ikke. 
                          Siden der Prof. Thomsen har bestand. støttet mig, og hans Udtal. om mine Theses var ogsaa kun at betragte som Velvilligh.
                          For at De ikke skal tro, at jeg har spildt Tid paa de Stridigh., der hersker i det mell. Medlem. af naturv.(?) Facultet, maa jeg tillade mig at sige, at jeg ingensinde blandede mig deri og aldrig tog Parti for nogen, jeg beklager meget, at saadan [...] er opkm men(?) vil hverken [...] eller [...]  have noget dermed at bestille.
                          Jeg har tidl. udtalt for Dem, at mit Arb. er ringe i Sammenlign. med Mesterværker som Pasteurs, men at jeg troer det er godt betragtet som Doctordisp., og denne Opfatt. har jeg endnu. Det vil nærmest kunne sammenlignes med Salomonsens Afh. om Blodets Forraadnelse, og det vil kunne udh. denne og andre Sammenlign. af samme Art. At jeg betragter
 
 
Past. som den store, uopnaael. Mester, der rager langt op over Alle os andre, viser min Afhandl. paa mange Steder. De vil ikke bebreide mig, at jeg allerede lægger Planer til nye Undersøg. og at jeg i brændende Iver higer efter at nærme mig det store Forbillede, at jeg haaber mine næste Arbeider skulde blive mere fuldendte i Formen og [...] fyldigere i Indholdet. Havde jeg ikke Haab om, at saadant om ikke altfor lang Tid kan ske, vilde jeg i min Alder, jeg er nu 37 Aar, ikke driste mig til at gaa videre(?). Ja, Aarene er desværre gledne saa hurtigt hen, og derfra stam. noget af den Uro, hvoraf jeg til Tider som De med Rette bebreider mig. Har jeg nu først faaet Doctordisp. vel overstaaet og derefter faaet Leiligh. til at studere under Past. selv, og har jeg saa endelig faaet et større Arb. frem, som kan vinde hans og de andre virkelig Sagkyndiges Bifald, saa troer jeg sikkert, at Alt endnu vil kunne blive godt skjøndt uagtet min fremskredne Alder.
                          Naar De har faaet min Afh. læst, vil jeg bede Dem om Tilladelse til at komme ned for at høre Deres Dom derover. Har De da et rosende Ord, skal det opmuntre mig til ny Anstreng., og vil De meddele mig Deres Indvendinger, modtager jeg dem med oprigt. Taknemlig.
                          Atter og atter takker jeg Dem for Deres Brev og al den Venl. som indeholdes der, og jeg lover Dem, at De ikke skal have skrevet det forgjeves.
                                                          Med Høiagt. Deres ærb. hengivne
Afsendt til Capt. Jacobsen d. 22 Febr. 79.

                                                          E Hansen
 
[Denne side af kladden er skrevet oven på en besked fra Christian Bohr:]
                                                          Physiolog. Laborat. 15/2 79.
 
Kjære Ven!
 
Hvis De kan skaffe mig en lille Flaske med Undergjær, vilde De bevise mig en Tjeneste med at sende den ned paa Laboratoriet.
 
                                                          venl.
                                                          Christian Bohr.
 
Hr. cand. Emil Hansen.

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
Kladde
København
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Carlsberg Laboratorium, Disputats, Københavns Universitet, Personaleforhold på Laboratoriet, Selvopfattelse